خبرها:
فناوری های امنیتی نمی تواند تمام حملات را متوقف کند