خبرها:
راه اندازی سامانه نوبت دهی کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی کردستان توسط شرکت رایان افزار پژوه