تحقیق و توسعه

رایان افزار پژوه / تحقیق و توسعه

امروزه تحقیق و توسعه در جهان جایگاه ویژه ای دارد. به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص می دهند. چرا که سهم زیادی از مواد، محصولات، فرآیندها و سیستمهای جدید و پیشرفته، حاصل از فعالیتهای R&D تولید میشوند که اینها، منبع نهائی پیشرفت اقتصادی به شمار می آیند.

شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه:

  • جمع آوری طرحهای تحقیقاتی در سطح شرکت , بررسی  و کسب مجوز برای اجرا
  • پیش بینی وتعیین بودجه موردنیازاجرای طرحهای تحقیقاتی
  • تهیه و تنظیم برنامه زمانی اجرای طرحهای تحقیقاتی
  • نظارت برکلیه مراحل تحقیقاتی وتوسعه ایی تا حصول نتیجه نهایی
  • ایجاد ارتباط بامراکز تحقیقاتی وافراد علمی به منظور انتخاب بهترین آنان جهت اجرای پروژه های  تحقیقاتی
  • هماهنگی و پیگیری انجام پژوهشهای فرایندی بمنظور افزایش توان تکنولوژیک و بهره وری بیشتر
  • بهبود کیفیت محصولات و تولید محصولات جنبی
  • کمک به تامین مداوم محصولات اولیه و استفاده مناسب از منابع موجود شرکت  برای توسعه پایدار
  • فرآیند توسعه انواع محصولات قابل تولید در شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات