خدمات

مشاوره و نظارت

یکی از ارکان اصلی موفقیت پروژ‌ه‌های فناوری اطلاعات, وجود یک نظام نظارتی برای نظارت و کنترل مراحل مختلف اجرایی پروژه است. اطمینان از تأمین نیازمندی‌ها و الزامات پروژه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ناظر در پروژه‌های فناوری اطلاعات، از یک سو به عنوان امین و نماینده کارفرما بر روند اجرای پروژه و فعالیت‌های مجری براساس قرارداد فی‌مابین و برنامه‌های پروژه (از قبیل برنامه مدیریت پروژه، برنامه مدیریت تغییرات و پیکربندی، برنامه مدیریت کیفیت و متدولوژی اجرایی پروژه) نظارت داشته و از سوی دیگر شئونات حرفه‌ای وی ایجاب می‌نماید تا به هنگام لزوم، از منافع کارفرما و مجری بطور یکسان و در جهت کامل‌تر انجام شدن پروژه حمایت نماید
تجربه طولانی و تنوع فعالیت‌های صورت پذیرفته در عرصه ارائه راهبردهای مبتنی بر به کارگیری فناوری اطلاعات، زمینه شکل گیری و پاسخ دهی به نیازهای روبه رشد در زمینه تلفیق تخصص‌های گوناگون موردنیاز در امر ارائه خدمات مشاوره  و نظارت را در شرکت رایان افزار پژوه فراهم نموده است. .

نصب و راه‌اندازی